maethu yng ngheredigion

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng ngheredigion

Croeso i Maethu Cymru Ceredigion.

Rydyn ni’n helpu plant yn yr ardal leol i greu dyfodol gwell.

Mae bod yn ofalwr maeth yn brofiad sy’n newid bywydau ac mae plant Ceredigion angen teuluoedd lleol am bob math o resymau – o leoliadau tymor byr i rai tymor hwy.

Allech chi ein helpu ni? Gallai un cam bach i chi olygu newid mawr a chadarnhaol i blant yn eich ardal.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch sut beth yw maethu go iawn. Dewch i glywed gan deuluoedd maeth o amgylch Ceredigion.

dysgwch mwy

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Dewch i weld a allech chi fod yn rhiant maeth da i blentyn yng Ngheredigion.

dysgu mwy
cwestiynau cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn ynghylch maethu? Yna darllenwch yr atebion i’r Cwestiynau Cyffredin hyn.

dysgu mwy

pam maethu gyda ni?

Gall maethu wneud gwahaniaeth ym mywyd plentyn, ond gall hefyd roi llawer o foddhad i chi hefyd.

Mae gofalwyr maeth yng Ngheredigion yn cael eu cefnogi gyda chymorth ardderchog dydd a nos, hyfforddiant pwrpasol a manteision cystadleuol, ac mae pob un o’n gofalwyr yn cael arweiniad gan ein gweithwyr proffesiynol profiadol, cyfeillgar a gwybodus pryd bynnag y bydd eu hangen arnyn nhw.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Ydych chi’n meddwl y gallech chi helpu gyda maethu yng Ngheredigion ac ydych chi eisiau dysgu mwy? Yna darllenwch am y broses o fod yn rhiant maeth, a sut i gymryd y camau cyntaf ar y daith. Mae maethu’n her a bydd angen ymrwymiad, ond mae’r manteision yn enfawr.

y broses

Dysgwch sut mae dechrau ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

dysgu mwy
cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag neu sut bynnag y mae ein hangen ni arnoch chi, rydyn ni yma i helpu. Mae cefnogaeth ar gael bob amser.

dysgu mwy

dod yn ofalwr maeth

mae maethu yng ngheredigion yn haws nag y byddech yn ei feddwl, a gallwch ddechrau arni heddiw.

  • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.