sut mae'n gweithio

y broses

y broses

Felly, rydych chi’n ystyried bod yn rhiant maeth? Cyn i chi godi’r ffôn neu anfon yr e- bost cyntaf, mae’n bwysig gwybod beth i’w ddisgwyl a sut mae’r broses ymgeisio’n gweithio.

y cam cyntaf

Cysylltwch â ni.

Y cam cyntaf yw’r cam hawsaf, ond hefyd y pwysicaf. Mae’n nodi cychwyn eich taith faethu, ac mae hynny’n rhywbeth i fod yn gyffrous yn ei gylch.

yr ymweliad cartref

Ar ôl i chi rannu eich diddordeb mewn maethu yng Ngheredigion, byddwn ni’n cysylltu â chi i drefnu ymweliad â’ch cartref – neu alwad fideo efallai. Byddwn ni’n darparu llawer o wybodaeth am faethu ac yn eich helpu i wybod beth i’w ddisgwyl.

Byddwn ni’n gofyn ychydig o gwestiynau i chi, a chewch chi gyfle i ofyn unrhyw beth sydd ar eich meddwl. Bydd yn sgwrs anffurfiol er mwyn i ni ddod i’ch adnabod chi’n well. Rydyn ni eisiau sgwrsio amdanoch chi, eich teulu, eich cartref a’ch cymhellion, oherwydd dyma sut rydyn ni’n dechrau meithrin ein perthynas. Byddwn ni hefyd wrth law i ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

yr hyfforddiant

Mae cam cyntaf eich hyfforddiant a’ch datblygiad yn ymwneud â rhoi cyflwyniad i chi ar faethu, a dyna pam rydyn ni’n ei alw’n “Paratoi i faethu”. Mae’n eich dysgu am yr agweddau pwysig ar faethu ac yn eich helpu i wybod beth i’w ddisgwyl. Mae hefyd yn gyfle i chi gwrdd â gofalwyr maeth newydd eraill ar yr un cam o’u taith. Mae’n cael ei gynnal dros ychydig ddyddiau, neu gyda’r nos, ac mae’n gyflwyniad cwbl anffurfiol i bopeth y gallwch chi edrych ymlaen ato.

yr asesiad

Y cam nesaf yw’r cam asesu.

Er gwaethaf yr enw, dim prawf yw hwn, ond cyfle i ni weld sut mae eich teulu’n gweithio. Mae hefyd yn gyfle i chi ofyn rhagor o gwestiynau, ac i ni ddeall cryfderau a gwendidau eich uned deuluol yn well.

Yna, byddwch chi’n cwrdd ag un o’n gweithwyr cymdeithasol medrus a chyfeillgar a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y manteision a’r heriau a ddaw i’ch rhan.

y panel

Ar ôl i ni ddysgu popeth amdanoch chi, ac ar ôl i ni ateb eich holl gwestiynau, bydd yr asesiad yn dod i ben a bydd panel yn dod at ei gilydd. Bydd y grŵp hwn o weithwyr gofal cymdeithasol a phobl annibynnol yn ystyried yr holl wybodaeth a gasglwyd ac yn gwneud rhai argymhellion.

Bydd y panel yn awgrymu’r ffordd orau o fwrw ymlaen â phob darpar riant maeth. Byddan nhw’n gwneud argymhelliad ynghylch eich cymeradwyo yn unol â'r wybodaeth a gasglwyd yn eich asesiad, ac yn rhoi cyngor ar y math o leoliad neu blentyn a fyddai fwyaf addas i'ch teulu.

y cytundeb gofal maeth

Unwaith y bydd y panel maethu wedi gwneud ei argymhellion, bydd y cytundeb gofal maeth yn cael ei anfon atoch chi. Bydd hwn yn amlinellu beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu, y cyfrifoldebau a’r manteision sy’n dod gyda’r swydd, yn ogystal â’r gefnogaeth, yr hyfforddiant a’r arweiniad sydd ar gael gennyn ni fel eich rhwydwaith.

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.