ffyrdd o maethu

eisoes yn maethu?

ydych chi’n maethu gydag asiantaeth neu Awdurdod Lleol arall?

Maethu Cymru Ceredigion yw gwasanaeth maethu nid-er-elw eich Awdurdod Lleol. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso gofalwyr maeth ac adeiladu’r dyfodol mwyaf disglair i blant lleol.  Rydym yn blaenoriaethu pobl nid elw.

Rydym yn gyfrifol am bob plentyn sydd angen gofalwr maeth yng Ngheredigion ac yn naturiol ddigon fel rhan o’r tîm, rydym yn cysylltu’n gyntaf â’n gofalwyr ni cyn ystyried gofalwyr maes sy’n gweithio gydag asiantaethau annibynnol.

pam dewis Maethu Cymru Ceredigion?

Ein nod yw cynorthwyo plant lleol i fyw bywydau hapus, diogel a sefydlog. Rydym wedi ein lleoli yn y gymuned felly mae gennym ddealltwriaeth fanwl o’r heriau all godi a’r holl wasanaethau cefnogi lleol sydd ar gael.

Drwy faethu gyda Maethu Cymru Ceredigion byddwch yn medru manteisio ar fod yn rhan o dîm gwybodus fydd â dealltwriaeth o gefndir y plentyn, adnoddau lleol a’r ysgolion bydd yn werthfawr i chi yn eich rôl fel gofalwr maeth.

Rydym yma i’ch cynorthwyo i wneud gwir wahaniaeth i fywyd pobl ifanc.

beth fyddwch chi’n ei dderbyn

Fel gofalwr maeth gyda’r Tîm Maethu Cymru Ceredigion, byddwch chi’n derbyn lwfansau ariannol hael yn seiliedig ar y math o faethu rydych chi’n ei wneud, faint o blant rydych chi’n maethu ac am ba hir. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae gofalwyr maeth yng Ngheredigion yn derbyn rhwng £9,932 a £18,200 y flwyddyn ar gyfer pob plentyn maent yn maethu.

Yn ogystal â’r gefnogaeth a’r lwfansau y soniwyd amdanynt yn barod yng Ngheredigion byddwch chi hefyd yn derbyn:

 • Cefnogaeth tîm ymroddgar o staff maethu profiadol yn ogystal â chefnogaeth mentor Cymheiriaid Gofalwyr Maeth a leolir yng Ngheredigion.
 • Grwpiau Cefnogi Lleol
 • Sesiynau Lles misol yn lleol
 • Gweithgareddau Misol i Deuluoedd sy’n Maethu ar gyfer y teulu cyfan.
 • Ymgymryd â dull unigol lle mae’r plentyn yn y canol wrth ddysgu a datblygu gyda hyfforddiant ar-lein a wyneb yn wyneb rheolaidd
 • Cyfle a chefnogaeth i gyflawni QCF L3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc
 • Aelodaeth o Rwydwaith Maethu
 • Lwfansau ychwanegol adeg pen-blwydd a gwyliau crefyddol gyda lwfans gwyliau ychwanegol.
 • Lwfans ychwanegol am fod ar rota mewn argyfwng
 • Lwfans gwasanaeth parhaus
 • Aelodaeth o gynllun CADW
 • Aelodaeth pas Hamdden ar gyfer Teuluoedd Maethu i gael mynediad i Ganolfannau Lles a Phyllau Nofio

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

 • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.